Chen, Wei, Lina Ren, Dujuan He, Ying Wang, and David Pike. 2015. “Reproductive Ecology of Sichuan Digging Frogs (Microhylidae: <em>Kaloula rugifera</Em>)”. Acta Herpetologica 10 (1):17-21. https://doi.org/10.13128/Acta_Herpetol-14594.