(1)
Stantchev, K. Riccardo Picchio (1923-2011). StSl 2012, 8, 185-194.